Team Projekte

CHOR & BAND Lena Bäuerle
/ LABYRINTH Ensemble

MUSIK Johannes Reischmann
/ LABYRINTH Ensemble

SCHAUSPIEL & SPRECHKUNST Jidu Pasqalini
/ LABYRINTH Ensemble

FIGURENBAU & REGIE Esther Falk
/ LABYRINTH Ensemble

AKROBATIK Timon Schilling
/ LABYRINTH Ensemble

KÜNSTLERISCHE LEITUNG Patrizia Birkenberg
/ LABYRINTH Ensemble

LEITUNG UMBAU CAFÉ Lukas Brandt
/ LABYRINTH Kulturcafé

 UMBAU CAFÉ Tamás Kelecsényi
/ LABYRINTH Kulturcafé

FOTO Florian Lill
aaaa

aaa